Ett godstog tilsvarer 30 lastebiler, så med ett ekstra tog i uken forsvinner hundrevis av lastebiler på strekningen Larvik – Oslo – Halden. Når Norske Skog nå flytter flis og tømmer over fra vei til jernbane, betyr det at det blir mindre eksos, mindre utslipp, mindre svevestøv, mindre mikroplast og tryggere på veiene. Flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik vil gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Finn Arne Bjørnstad, Supply Manager Timber ved Norske Skog Saugbrugs i Halden sier:

Gjennomføring av det grønne skiftet i europeisk industri og oppfyllelse av utslippsforpliktelser i Glasgow-avtalen vil kreve at vår inn- og uttransport skjer med utslippsfrie transportløsninger. Norske Skog Saugbrugs gjennomfører dette nå i praksis. Fra i dag vil all langveistransport av tømmer og flis til fabrikken i Halden gå på jernbane. Hele omleggingen fra vei til bane har redusert antall tømmer og flisvogntog på veiene med 7 500 per år.

Bane NOR har tidligere rapportert 12% vekst i godstog for 2021 sammenlignet med året før. Jernbanesporet på Larvik havn er et resultat av at havnen de siste årene har opplevd økt etterspørsel etter mulighet for å kjøre gods på bane til og fra Larvik havn, og bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei.

Det har vært jernbanespor her før, men sporet har ikke vært i bruk siden 2012. I 2018 investerte Vestfold Fylkeskommune og Bane NOR totalt 18,6 millioner kroner for at det skulle bli operativ drift på sporet. Oppgraderingen inkluderte blant annet skifte av ballast, sviller og svar, ny sporveksel, to nye spor og vedlikehold og kontroll av gammel sporveksel.

Høsten 2020 henvendte Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk sidesporet og terminalområdet ved Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik. Nå er det offisiell åpning av jernbanesporet og Grenland Rail vil kjøre faste avganger fra Larvik på sen kveld eller natt en gang i uken. Greencarrier vil laste på og losse av inne på terminalområdet.

Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS sier:

Transport står i dag står for ca. 25 % av de totale CO2-utslippene i EU og reduksjon av utslipp fra transport går sakte sammenlignet med andre økonomiske sektorer, som for eksempel energiforsyning og industri. Bergene Holm har satt produksjonsrekord de siste 8 årene og forbruker årlig nesten 1,2 millioner kubikkmeter sagtømmer ved våre 7 fabrikker. Det tilsvarer omtrent 25 000 fullastede tømmerbiler. På andre siden av fabrikkene går det ut like mange lastbiler med trelast, flis og bark. At vi kan frakte mer av våre produkter ved å bruke de transportformene med lavest utslipp er viktig. Derfor støtter vi opp om dette og mange andre prosjekter som reelt bidrar til lavere CO2-utslipp.

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas sier:

Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv og reduksjon av utslipp og reduksjon av tungtransport er en sentral oppgave for Larvik Havn. Etter flere år med planlegging er endelig jernbaneterminalen tilknyttet Larvik havn en realitet. Nå kan vi tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, slik at vareeier effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og bane. Dette er en stor dag for alle involverte aktører, og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik Havn.

Daglig leder i Greencarrier Shipping & Logistics AS, Gerdt Meyer, sier:

Vi har de siste årene hatt en betydelig vekst av gods på bane, både som overføring fra veitransport nasjonalt og internasjonalt, men også utviklet nye kombinasjoner hvor vi bruker jernbane i kombinasjon med sjøfrakt. Dette er både en strategisk retning vi har valgt å ta, samtidig som vi opplever økt etterspørsel fra våre kunder for denne type intermodale transportløsninger.

Jernbane

Mer informasjon:
https://larvik.havn.no/jernbane/category996.html

Om Norske Skog Saugbrugs
Norske Skog Saugbrugs har 400 ansatte og en omsetning på NOK 2,0 milliarder samt en produksjonskapasitet på 330.000 tonn magasinpapir med hovedmarkeder i Europa og Nord-Amerika. Saugbrugs produserer årlig 2,0 millioner kubikkmeter biogass. Norske Skog Saugbrugs har etablert selskapene CEBINA og CEBICO for å ivareta de nye kommersielle satsningsområdene innen henholdsvis nanocellulose og biokompositter.