Larvik Havn KF er et kommunalt foretak med 14 ansatte. Våre aktiviteter omfatter i hovedsak forvaltning av farvann, utførelse av serviceoppdrag til skip som anløper Larvik havn, drift av båthavner og utleie av tomter, areal, lagerbygg og terminaler.

Havnen er en viktig eiendomsbesitter og tilrettelegger for logistikkvirksomhet. 

Sentral beliggenhet, kort innseiling og et godt linjetilbud gjør Larvik havn til et effektivt og naturlig logistikknutepukt for både gods og passasjerer. I 2023 ble 45.500 containerenheter (TEU) og 84.500 fraktenheter (12 M) med ferge lastet og losset over havnen, dette gjør Larvik havn til en av Norges viktigste godsknutepunkter.

Økonomi

Larvik Havn er selvfinansiert uten offentlige bidrag økonomisk. Derfor må Larvik Havn sikre en akseptabel lønnsomhet og en bærekraftig økonomi for å kunne ivareta behovene for vedlikehold og investeringer.

Økonomiske overskudd reinvesteres i vedlikehold, drift og utvikling av havneinfrastrukturen. En sunn og bærekraftig økonomisk utvikling gjør Larvik Havn i stand til å møte fremtidige krav og forventninger fra havnens brukere og regionens næringsliv.