Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv er en sentral oppgave for Larvik Havn. Ved å tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning legges det til rette for at vareeiere effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og bane, og derigjennom bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei.

Larvik Havn er eier av tomten som ligger mellom Elveveien i øst og Undersbo kirkegård i vest, lokalt kjent under navnet SIKA-tomta. Tomten, som er regulert som et næringsområde, tangerer Øyakrysset i nord og har i en årrekke blitt benyttet til lagring av blant annet tømmer og granittblokker. I tillegg går det et sidespor inn på tomten, og frem til 2012 har sporet blitt benyttet til fremføring av gods på jernbane til og fra Larvik havn.

Larvik Havn forvalter sidesporet fra Vestfoldbanen ned til Revet, på vegne av Larvik kommune. Sidesporet er 560 m fra hovedspor veksel til veksel på terminaltomten. Sidesporet har tre planoverganger. Sporet har ikke vært i operativ bruk siden 2012.

I 2018 ble det iverksatt en oppgradering av sporet i forbindelse med en planlagt utnyttelse av sporet og terminaltomten til regulære godsaktivitet på jernbane. Til dette ble Larvik Havn innvilget støtte fra Vestfold Fylkeskommune og Bane NOR, på totalt kr 18,6 millioner. Forutsetningen for utbetaling er operativ drift på sporet.

Oppgraderingen inkluderte følgende:

  • Skifte av ballast, sviller og spor
  • Etablert sporveksel med to tilhørende spor på terminaltomten med 415 m lengde
  • Sporveksel på Vestfoldbanen vedlikeholdt og kontrollert

I tillegg til etablering av ny sporveksel og to nye spor på området, ble resterende del av arealet grovplanert. Sidesporet er jernbaneteknisk sett klart til bruk. Gjenstående tiltak er relatert til sikkerhet og løsning for kryssingen av Øyakrysset.

Etablering av en permanent jernbaneløsning til Larvik Havn er avhengig av en planavklaring, forutsetningsvis i tilknytning til rullering av Kommunedelplan for Larvik By.

Tømmer og flis på jernbane

Høsten 2020 henvendte Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk sidesporet og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik.

Prosjektet innebærer å starte opp en ny transportløsning for tømmer og flis på jernbane mellom Larvik og Halden. Transportløsningen er basert på transport av produkter fra Bergene Holm i Larvik østover til Norske Skog-Saugbrugs i Halden. Transportene østover vil bestå av en omtrentlig 50/50 fordeling av flis fra sagbruket på Amundrød og massevirke fra omkringliggende skoger. I retur vil Bergene Holm transportere sagtømmer fra Halden-området til sagbruket på Amundrød. Dette er et forretningsmessig svært viktig prosjekt med store miljøgevinster.

Prosjektet innebærer ett ukentlig tog med ankomst- og avgang fra Larvik på sen kveld/natt med svært liten påvirkning på den lokale veitrafikken, herunder ankomst og avgang på fergen til Hirtshals. Toget vil lastes/losses av Greencarrier inne på terminalområdet, og opereres av Grenland Rail. Toget vil primært gå Vestfoldbanen, sekundært Bratsbergbanen/Sørlandsbanen.

Det er i forbindelse med søknaden utarbeidet en rapport som beskriver prosjektet i detalj - Jernbane Larvik havn, midlertidig bruk av terminalområdet januar 2021. (PDF, 2MB)

Basert på kundehenvendelsen sendte Larvik Havn i april 2021 en byggesøknad til Larvik kommune om midlertidig bruk av jernbanesporet ned til Larvik havn. Saken ble behandlet og vedtatt i kommunestyret i Larvik 16. juni 2021.

Den 13. mai 2022 var det offisiell åpning av jernbanesporet, og prosjektet mellom Larvik og Halden startet opp. 


Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med Jan Fredrik Jonas, Havnedirektør.