Larvik Havn er en av Norges største containerhavner og en viktig port til Europa for transport av gods. Nå vil de snart kunne tilby godsskipene å koble seg til strømnettet når de ligger til kai.

Larvik Havn er et effektivt logistikknutepunkt med moderne fasiliteter og et godt linjetilbud. Vår målsetting er å bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samtidig som vi legger til rette for skipsfarten og bidrar til verdiskaping og vekst, lokalt og regionalt. Innen 2050 skal Larvik havn være en utslippsfri havn. Støtten fra Enova til utbygging av landstrømanlegg er et viktig skritt i vårt miljøarbeid, og vi gleder oss over å kunne fortsette dette arbeidet, sier Jan Fredrik Jonas, havnedirektør i Larvik Havn KF.

Samarbeider med Plug
Havnen har utarbeidet søknaden til Enova i samarbeid med Plug og partene har en intensjon om å fortsett samarbeidet også når anlegget skal bygges og driftes. Plug er ledende innenfor landstrøm i Norge i dag og har etablert felleseide selskaper på flere ulike destinasjoner i Norge og utenlands, og har opparbeidet en bred erfaring med å prosjektere, bygge, drifte og tilby landstrøm til ulike skipssegmenter. Selskapet har blant annet bygget Europas største landstrømsanlegg til cruise i Bergen og samt et anlegg i Ålesund. I Nord-Norge samarbeider Plug med blant annet Harstad havn, Vågan Havnevesen, Narvik navn og Hadsel havn.

Anleggene som er planlagt bygget i Larvik vil kunne forsyne flere skip samtidig. I Kanalen er det planlagt et anlegg som kan forsyne tre skip samtidig, mens det på Containerkaien er planlagt for et anlegg som kan forsyne ett skip av gangen.

Landstrøm muliggjør utslippsfrie havneanløp. Med støtte fra Enova, kan vi nå bygge infrastrukturen som er nødvendig for at skipene skal kunne koble seg til. Container- og bulkskip er ikke det skipssegmentet med høyest andel skip som er klargjort for landstrøm per i dag, men vi tror på en positiv utvikling og at skipseierne vil bidra til at vi får høy brukstid på anleggene og gjennom det betydelig reduserte utslipp, sier Maria Bos, daglig leder i Plug.

Klart i løpet av 2024
Elektrifisering og overgang fra fossil til fornybar energibruk er et satsingsområde for Norge som ønsker en utslippsfri skipsfart. Regjeringen har ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

Dersom alt går etter planen skal det være mulig å ferdigstille anleggene i løpet av 2024. Vi ser fram til å tilby godsskipene som anløper Larvik miljøvennlig energi fra land, Jan Fredrik Jonas, havnedirektør i Larvik Havn.

Det er potensiale i markedet for å kunne levere mer enn 1 millioner kWh/år. For hver kWh vi klarer å levere til et skip, reduseres CO₂-utslippene med ca. 0,8 kg.