Dette betyr i praksis at Lundhs får færre blokkhåndteringer lokalt i steinbruddene ved å kjøre blokker direkte til havnen, som igjen bety mindre tungtransport lokalt og dermed mindre CO2 utslipp, støy og støv. Steinblokkene har frem til nå blitt lagret lokalt i steinbruddene før de transporteres til Larvik havn for klargjøring til skipning.

Samarbeidet med Larvik Havn om etableringen av et nytt sentrallager vil revolusjonere vår håndtering av steinblokker. Vi kan effektivisere logistikken, redusere behovet for tungt maskineri og dermed skape et mer stillegående arbeidsmiljø. Dette vil gi betydelige fordeler for både bedriften og omgivelsene. Investeringen i et nytt sentrallager vil gi langsiktige gevinster og styrke vår posisjon i markedet, forteller Thor-Anders Lundh Håkestad.

Lundhs eksporterer årlig ca. 150.000 tonn (ca 9.000 blokker) med larvikitt av beste kvalitet hvert år fra steinbruddene i Larvik. Før larvikitten skipes ut i verden via Larvik havn kvalitetssikres og kategoriseres steinblokkene. Blokkene selges til fabrikker rundt om i verden som videreforedler steinene til benkeplater, flis, monumenter og fasadeplater.

Larvikitt er Norges nasjonalbergart og finnes kun i Larviksområdet. I steinbruddene rundt Larvik utvinnes store rå-blokker av larvikitt som eksporteres ut via Larvik havn til fabrikker over hele verden, både i containere og som bulklaster på skip. Larvikittblokker og andre biprodukter av utvinning i steinbruddene er i dag en av Larvik havns viktigste vareslag.

Steinindustrien og aktiviteten den bringer med seg er viktig for Larvik havn. At Lundhs nå har valgt å etablere seg i Larvik havn for å effektivisere sin logistikk-kjede, og derigjennom bidra til reduksjon i klimagassutslipp, er vi svært glade for. Vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for verdiskapning og vekst, lokal og regionalt, så dette er gledelig, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. 

Nytt terminalområde for håndtering av larvikittblokker på Revet
I forbindelse med etableringen til Lundhs har JAS Worldwide Norway, sammen med Larvik Havn, etablert et nytt og moderne terminalområde for sikker håndtering av larvikittblokker ytterst på Revet.

Alle selskaper som eksporterer steinblokker, Lundhs, Larvik Granite og andre, kan effektivt frakte sine blokker sjøveien via Larvik havn, og dermed bidra til reduksjon av klimautslipp og tungtransport på vei, og mindre slitasje på byens trafikknutepunkter i sentrale rushtider. Gjennom dette skapes et effektivt logistikknutepunkt for eksport av steinblokker. Årlig eksporteres i overkant av 250.000 tonn larvikittblokker som tilsvarer ca 5.000 containere med steinblokker ut over havna i Larvik.

Vi er glade for at Lundhs etablerer et sentrallager i Larvik havn samtidig som vi kan tilby gode fasiliteter for alle andre selskaper som ønsker å skipe ut larvikittblokker over Larvik havn, sier daglig leder i JAS, Thomas Arbo Høeg.

De viktigste markedene for larvikittindustrien er Kina, India, Midtøsten og europeiske land, i hovedsak Italia og Spania. I tillegg kan biprodukter fra bruddvirksomheten som skipes over Larvik havn/Svartebukt komme opp i over 500-700.000 tonn. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette for en god logistikk rundt disse produktene i Larvik havn.

Film: Lundhs etablerer nytt sentrallager på Revet, Larvik havn (MP4, 48MB)