Med bakgrunn i tidligere kommunestyrevedtak om overføring av forvaltningsansvar, har Larvik kommune og Larvik Havn KF blitt enige om at det skal gjennomføres en rekke eiendomsoverføringer mellom kommunen og havneforetaket. Hensikten er å rendyrke den offentlige forvaltningen – at den som er nærmest til å forestå forvaltningen av den aktuelle eiendommen av praktiske årsaker skal gjøre dette. For Larvik Havn KF sin del innebærer dette at kommunen, med sin eiendomsvirksomhet, overtar enkelte eiendommer som Larvik Havn KF har i dag som ikke er å anse som havnerelatert virksomhet. Samtidig overfører Larvik kommune sine tre båthavner til Larvik Havn KF.

Med virkning fra 1. januar 2020 overføres dermed flere tomter og eiendommer i Stavern til Larvik kommune. Dette dreier seg blant annet om ulike festetomter til restauranter og annen næringsvirksomhet lokalisert rundt gjestehavna og på Risøya. De fleste av disse eiendommene har langsiktige kontraktsforhold, så endringen vil være lite merkbar for avtalepartnerne. Fra samme tidsrom overtar Larvik Havn KF båthavnene Agnes, Bjønnesstranda og Hølen fra Larvik kommune, som i alt har rundt 700 faste båtplasser. Dermed vil Larvik Havn KF eie i alt 13 båthavner fra neste år.

Også innenfor gjestehavnsområdet blir det endringer. Når det gjelder drift av gjestehavner, besluttet nemlig kommunestyret i fjor høst at Larvik kommune skal overta service- og vertskapsfunksjoner. Fra og med 2020 er det derfor Larvik kommune som vil stå for drift og utvikling av Stavern og de andre gjestehavnene i Larvik. Inngåelse av avtaler med operatører, servicebedrifter og leieaktører vil altså heretter skje med Larvik kommune, mens Larvik Havn KF fortsatt vil ta seg av den maritime infrastrukturen (gjestebrygger m.v.).

Alt i alt innebærer endringene at Larvik Havn KF i framtiden vil konsentrere sin båthavnvirksomhet om infrastruktur framfor eiendoms- og gjestehavndrift.