Veksten henger blant annet sammen med gods på ferje, som økte med over 20 prosent fra 2019. Også andre varetyper over Larvik Havn kunne vise til solid oppgang, som for eksempel korn (+ 40 prosent).

Containertrafikken endte på nær 79.000 TEUs, som var en nedgang på 5 prosent.

Vi har lagt bak oss et spesielt år, med et marked preget av endringer og usikkerhet i forbindelse med covid-19 pandemien. Gods- og varestrømmer har endret seg raskt, og viktigheten av å drive en effektiv og velfungerende havn har blitt stadig mer fremtredende. Det er derfor svært positivt at vi har hatt en økning i de totale godsmengdene over Larvik havn, og at økningen er å finne innenfor flere ulike produktgrupper, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Salgsinntektene på i alt 65 millioner kroner falt med 1 prosent mot fjoråret. Totale driftsinntekter passerte 66 millioner, sammenlignet med 72 millioner i 2019 da Larvik Havn hadde en større regnskapsmessig gevinst ved eiendomssalg.