Mangfoldet av varer inn og ut over Larvik havn er stort. Stål- og treprodukter, granitt, prosjektlaster, offshoreinstallasjoner og import av råvarer til Felleskjøpet utgjør en stor del av den daglige aktiviteten i havnen.

Steineksport

Larvikitt er Norges nasjonalbergart og finnes kun i Larviksområdet. I steinbruddene rundt Larvik utvinnes store råblokker av larvikitt som eksporteres til fabrikker over hele verden. Larvikittblokkene skipes ut over havnen i containere og som bulklaster på skip og lektere, og er en stor eksportvare over Larvik havn.

Fasiliteter

Kanalkaia-terminalen har kaier på henholdsvis 335 meter (nord) og 120 meter (mot vest) og er utstyrt med mobil havnekran med 100 tonns løfteevne og portalkran med 23 tonns løfteevne.

Stykkgodsterminalen innerst i Kanalen har 90 meter kai og 20 meter bred ro/ro-rampe, samt terminalbygg og lagringsareal i tilknytning til kaia. 

 
Svartebukt Havn

Bi-produktet ”Skrotstein” (også kalt ”Storstein”) fraktes på lektere til Europa til bruk i moloer og havneutbygginger – og for erosjonssikring av kystlinjer.

Stema Shipping AS (Norsk Stein) opererer eget anlegg for steineksport i tilknytning til Svartebukt havn. Anlegget består av 2 pirer og 6 dekar havneareal.

Kontaktinfo Norsk Stein A/S Stema Shipping
Telefon: 33 15 64 32 / 94 17 23 20
E-post: stig@stema-shipping.no
www.svartebukt.no